BlackWings

15 tekstów – auto­rem jest Blac­kWin­gs.

Mówi­li. To tyl­ko stan ducha. Po­lep­szy ci się wkrótce. To zwykłe ,,złama­ne ser­ce".
Słuchałam. Uważnie. 
Tyl­ko skąd oni mog­li wie­dzieć...
że bo­li mnie całe ciało, bo­li mnie sa­mo od­dycha­nie, bo­li mnie pat­rze­nie na ten świat, bo­li mnie krtań - niez­dolna do wymówienia choćby słowa, bo­li mnie każda cząstka me­go ciała. Obej­mo­wane­go kiedyś przez niego... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 listopada 2012, 18:21

Miły mi K. Dzi­siaj koło 18 poszłam do mo­jego dziad­ka. Ma 79 lat, przeżył II wojnę światową, wal­czył z ra­kiem - naj­pierw płuc, po­tem ucha, a na końcu siadło mu ser­ce - [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 października 2012, 21:04

Wszys­cy za­bierają mnie po ka­wałeczkach. Codzien­nie. 24/7. A jeśli ci wszys­cy za­biorą mi wszys­tko i odejdą, tak po pros­tu, to kim będę ? Co mi po­zos­ta­nie ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 listopada 2011, 22:25

Północ, połud­nie, wschód..
To i tak nie ma znacze­nia. Każdy i tak idzie pokrętną drogą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 października 2011, 00:07

Cisza po­wie­działa więcej niż słowa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 października 2011, 19:08

Możli­we, że to mo­je "ma­leńko miłości" jest ty­le war­te, co zeszłoroczny śnieg.
Możli­we, że je­go to już daw­no nie ob­chodzi.
Ale od kiedy to war­to przej­mo­wać się tym, co in­ni myślą...? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 października 2011, 20:14

- Po­wiedz mi, mój mały przy­jacielu - kon­ty­nuowała roz­mowę z 10-let­nim chłop­czy­kiem Śmierć - ja­kie jest to życie ? 
- Jest ciepłe jak słońce i zim­ne jak je­sien­ny wiatr w drodze do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 października 2011, 22:05

Im bar­dziej jes­tem ciałem, tym mniej mnie nie ma duchem.. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 października 2011, 20:03

I jak prze­bita opo­na - uchodzi ze mnie świeże, czys­te po­wiet­rze marzeń. Prze­bite twoim os­trym, jed­nym "nie". 

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 września 2011, 15:08

W rytm mu­zyki naszych serc za­tańczmy os­tatni wol­ny ta­niec tej no­cy życia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 26 marca 2011, 18:52
BlackWings

Malutka, blond główka, taka z "ogórkowymi oczami", poszukująca odrobinki szczęścia, miłości i przyjaźni w każdym napotkanym człowieku.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

BlackWings

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność